Mijn favorieten

U laat het graag helemaal aan ons over...?

Het verhuren en verkopen van bedrijfsonroerend goed is een gecompliceerd proces. Door opdrachtgever intensief bij dit proces te betrekken, worden de marktkansen van een object geoptimaliseerd.

 

Een opdracht tot het verhuren of verkopen van een bedrijfsobject beschouwen wij als het werken aan een gezamenlijk belang. Ook de eigen continuïteit en goede reputatie is in het geding. Ook wij willen resultaten zien. Bovendien, intensieve samenwerking tijdens het traject levert de slagvaardigheid op die een soms kleine kans maximaliseert.
 

Het verhuren of verkopen - samen met ons - is een proces dat verschillende fases doorloopt.
 

1. Vooroverleg

Tijdens een vooroverleg met onze bedrijfsmakelaar legt u uw eisenpakket op tafel. Het object waar u naar op zoek bent of dat u op het oog hebt, moet passen binnen de plannen die u heeft met uw bedrijf. Wat zijn uw eisen en wensen en sluiten die aan bij de mogelijkheden die een object biedt. Welke noodzakelijke voorzieningen zijn aanwezig of kunnen worden aangebracht? Is het object volledig bedrijfsgereed op te leveren? Zijn er mogelijkheden om zelf aanpassingen te doen? Is in de toekomst uitbreiding mogelijk? Passen beoogde bedrijfsactiviteiten in het bestemmingsplan? Wat is (toekomstig) gemeentelijk beleid? Hoe is de verhuurbaarheid? Wat is de opleveringstermijn? Antwoorden op al die vragen zijn in dit stadium wellicht voor een deel nog onvolledig, maar geven al wel de richting aan voor verder overleg met als doel het bereiken van overeenstemming over doelgroepbepaling, prijsstrategie en wijze van marktbewerking. Op basis van dit eerste overleg verstrekt u ons een verhuur- of verkoopopdracht. De financiële condities die hierbij gelden, zoals courtage en extra te maken kosten, worden tevens besproken.

2. Objectspecificatie

Er vindt een technische opname van het object plaats. De voor verkoop of verhuur benodigde gegevens van het object vormen de input voor het marktactieplan.

3. Marktactieplan

Het marktactieplan dat samen met u wordt opgesteld, dient effectief te zijn bij de beoogde doelgroep en bestaat afhankelijk van het soort object uit verschillende actie-onderdelen. Aan een met u afgesproken marktactieplan wordt uitvoering gegeven door VanOpstal Grosfeld Makelaars. Onderdelen van het marktactieplan kunnen zijn:
 

  • aanmelding van het object bij de NVM-database voor zakelijk vastgoed. Alle NVM-bedrijfsmakelaars zijn op de hoogte van het aanbod.
  • plaatsing van het object op de eigen website van vanopstal bedrijfsobjekten en op fundainbusiness.nl, de website van de NVM voor de zakelijke vastgoedmarkt.
  • aanmelden van het object voor het databestand bedrijfsonroerend goed West-Brabant van rewin.nl, de website van REWIN West-Brabant, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant.
  • een snelle direct mailing en/of uitgebreide drukwerkbrochure waarin naast kerngegevens ook foto's en tekeningen worden verwerkt.
  • raamaffichering of projectbord op locatie.
  • advertenties in regionale en/of landelijke (dag)bladen en in bladen gespecialiseerd in bedrijfsonroerend goed.

 

4. Bezichtiging

Response vanuit de markt wordt door vanopstal bedrijfsobjekten vooraf gescreend. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de speciale eisen die door u aan potentiële koper of huurder worden gesteld. VanOpstal Grosfeld Makelaars coördineert en begeleidt de bezichtigingen en brengt hiervan verslag uit.

5. Acceptatie - onderhandeling

Onderhandelingsbesprekingen met serieuze kandidaten worden door VanOpstal Grosfeld Makelaars gevoerd waarbij uiteraard geregeld tussentijds met u overleg plaatsvindt.

6. Contractuele afwikkeling

Een adequate koop- of huurovereenkomst is het sluitstuk van iedere transactie. Hierin worden alle gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. De koop- of huurovereenkomst wordt eerst in concept aan beide partijen voorgelegd. Voor een koopovereenkomst wordt het model van de NVM Koopakte BOG als basis genomen en in het geval van een huurovereenkomst het contract van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Na ondertekening door beide partijen van de koopovereenkomst kan de akte bij de notaris worden gepasseerd en kan de overdracht plaatsvinden.